Studia pastoralne 7 (16S1)

68,00 

Czasopismo Studia Pastoralne jest rocznikiem, którego pierwszy numer pojawił się w 2005 r., w czterdziestą rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W założeniach redakcji, jest pismem otwartym na swobodną wymianę myśli teologicznej i doświadczeń duszpasterskich. Zakres tematyczny publikacji wyznaczają: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, misjologia i duchowość chrześcijańska. Na Studia Pastoralne składają się następujące działy: Artykuły, Materiały, Recenzje i Omówienia dokumentów Kościoła oraz sprawozdania.

 

Na siódmy tom, poświęcony kapłaństwu, składają się:

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

68,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

OD REDAKCJI

FROM THE EDITORS

SŁOWO DO JUBILATA I O JUBILACIE

A WORD FOR THEJUBILARIANAND ON THE JUBILARIAN

Abp Józef Michalik

Z Białki w świat – czyli na szczyty smakowania Słowa

From Białka to the word – that is, to the peak of tasting the Word

Abp Damian Zimoń
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Metropolitan Archbishop of Katowice

Ks. Wiesław Przyczyna Przewielebny ksiądz profesor Jan Twardy, wiceprzewodniczący

Stowarzyszenia Homiletów Polskich

Most reverend father professor Jan Twardy, vice-chairman of the Homilists ‘Association

Ks. Erich Garhammer

Gratulationsbrief

List gratulacyjny

A letter of appreciation

Ks. Andrzej Żądło

Dostojny Jubilat, ks. prof. dr hab. Jan Twardy

Distinguished jubilarian, Father Professor Jan Twardy

Ks. Włodzimierz Broński

Ksiądz Jan Twardy – Curriculum vitae

Father Jan Twardy – Curriculum vitae

Ks. Stanisław Dyk

Dorobek naukowy księdza Jana Twardego

Academic achievements of Father Jan Twardy

Ks. Leszek Szewczyk

Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego

Bibliography of works published by Father Jan Twardy

Ks. Leszek Szewczyk Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego

List of dissertations supervised by Father Jan Twardy as on April l, 2011

 

Ks. Henryk Sławiński

Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich

Contribution of Father Jan Twardy to the activity of the Polish Homilists ‘Section

 

Ks. Witold Ostafiński

Ksiądz profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego

Father Professor Jan Twardy as a preacher of the Word of God

 

 

ARTUKUŁY ARTICLES

Bp Adam Bałabuch Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia

w kaznodziejstwie polskim

Reception of the Teachings of John Paul II on the Redemptive Sense of Suffering

in Polish Sermons (Sum.)

 

Ks. Bogdan Bielą

Uwarunkowania psychologiczno-społecznc przepowiadania słowa Bożego.. 100 Psychological and social conditions in preaching the Word of God (SumKs. Włodzimierz Broński

Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homilctyczno-prawnc

A preacher as an author of a homily. Homiletic and legal aspects (Sum.)

 

Ks. Alojzy Drożdż Homo supermercatus poważnym wyzwaniem moralnym dla kaznodziejstwa

Homo supermercatus – a major moral challenge for preaching (Sum.)

 

Ks. Stanisław Dyk

Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii

Hermeneutic.s of the Word o/ God in liturgy (Sum.)

 

Ks. Erich Garhammer

Unsichtbare Gestaltcn am Ambo. Kon-texte fur den Prediger

Niewidoczne faktory oddziaływania przy ambonie. Istotne elementy bogatego kontekstu dla kaznodziejów (Stresz.)

lnvisible factors of interaction at the pulpit. Context for the preacher (Sum.)

 

Ks. Adam Kalbarczyk

Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania

Preacher’s stage freight. Characteristics and how to control it (Sum.)

 

Ks. Henryk Krzysteczko

Homilie podczas Mszy św. w domu chorego, umierającego

Homilies during Mass celebrated at home for a terminally Ulpatient (Sum.)

 

Ks. Wincenty Myszor

Ewangelia prawdy (NHC 1,3) – gnostycka homilia?

Gospel of truth (NHCI, 3)- agnostichomily? (Sum.)

 

Ks. Kazimierz Panuś

Pierwsza konferencja Hcnri Lacordairc’a w katedrze paryskiej

The first Henri Lacordaire conference in the Paris Cathedral (Sum.)

 

Ks. Sławomir Pawiński

Cisza i milczenie w przepowiadaniu słowa Bożego

Silence and concentration in preaching the Word of God (Sum.)

 

Ks. Norbert Podhorecki

Słowo Boże – słowo wiary – słowo przepowiadania.

Dogmatyka w relacji do egzegezy i homiletyki

The word of God- the word of faith – the word of preaching.

Dogmatic theology in relation to the exegesis and homiletics (Sum.)

 

Ks. Antoni Reginek Tradycja śpiewów przed kazaniem i po kazaniu w zbiorach pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Tradition of singing before and after a sermon in collections ofchurch hymns in Upper Silesia in the I9th and20th Century (Sum.)

 

Ks. Wacław Siwak

O poprawną teologicznie ikonę Maryi w kaznodziejstwie

For a theologically correct icon of Mary in preaching (Sum.)

 

O. Gerard Siwek CSsR

Posługa słowa w epoce mediów

Ministry of the Word in the Media Era (Sum.)

 

Ks. Leszek Szewczyk

Chrystocentryzm w teorii i praktyce przepowiadania słowa Bożego

Christocentrism in theory and practice of preaching the Word of God (Sum.)

 

Michael Thiele

Einfalt, zweifalt und Dreifalt religioscr Rede

Prostota, złożoność i trójjedność kazania (Stresz.)

Simplicity, complexity and triple unity of a sermon (Sum.)

 

Ks. Kazimierz Bełch

Nowa ewangelizacja w kulturze postmodernistycznej

The new evangelization in postmodern culture (Sum.)

 

Ks. Dariusz Dziadosz

Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27-25,18)

Religious and social status of women in the story of Abraham (Gen 11:27-25:18) (Sum.)

 

Ks. Grzegorz Ignatowski

Potrzeba dyplomatycznej cierpliwości – wizyta Jana Pawła II w Arabskiej Republice Syrii z perspektywy relacji katolicko-żydowskich

The need of diptomatic patience – John Paul II s visit to the Arab Republic of Syria from the perspective of Catholic-Jewish dialogue (Sum.)

 

Ks. Sebastian Kreczmański

Sakramentarzc źródłami kolekt w Mszale rzymskim Pawła VI

Sacramentaries: Sources of the Opening Prayers in the Roman Missal of Paul VI (Sum.)

 

Ks. Artur Malina

Dobra Nowina pomimo złych wieści (Mk 14,1-11)

The Good News Despite Bad News (Mark 14:1-11) (Sum.)

 

Ks. Andrzej Pastwa

Promocja rodziny w prawie kanonicznym.

Uwagi na kanwie § l kań. 226 KPK

Promotion of the family in canon law. Comments in light of§ l can. 226 of Code of Canon Law (Sum.)

 

Ks. Jan Słomka

Posługa biskupa jako officium

The Bishops ministry as officium (Sum.)

 

Ks. Marian Wolicki

Oznaki prawdziwego opętania

Signs of True Possession (Sum.)

 

Ks. Andrzej Żądło

Podstawy teologiczne kultu świętych w Kościele

A Theological Basis for the Veneration of the Saints in the Church (Sum.)

 

 

MATERIAŁY

MATERIALS

Ks. Tomasz Szałanda

Exemplum w kaznodziejstwie z przełomu XIX i XX wieku .. An Example of Sermons at the turn of the 19th and 20th centuries

 

Ks. L’ubomir Petrik

Homilia ako dialog

Homilia jako dialog

Homily as dialogue

 

Ks. Hubert Łysy Wartość teorii i twórczości kaznodziejskiej biskupa Tihamera Totha (1889-1939) dla współczesnego kaznodziejstwa

The Value of the Theories and Sermons of Bishop Tihamer Toh

 

Ks. Jerzy Sikora

Intertekstualne przepowiadanie bpa Józefa Zawitkowskiego

Bishop Jozef Zawitkowski’s intertextual preaching

 

Ks. Sławomir Płusa

Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście nowej ewangelizacji

Preaching the word of God in the context of new evangelization

 

O. Florencjan Piotr Szymański OFM

Perykopa Łk 10,38-42 w przepowiadaniu

Pericopes of Luke 10:38-42 in preaching

 

Ks. Jerzy Szymik

„Przebudź się serce moje i pomyśl…” Prawda jako fundament życia

„Awake and think, my heart… ” Truth as a foundation of life

 

Ks. Jerzy Swędrowski

Wskazania pastoralne Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego na tle epoki oświecenia

Pastoral recommendations of the Primate of Poland Wladystaw Łubieński in Perspective of the Enlightenment

 

Ks. Waldemar Janiga

Blaski katechezy szkolnej

Advantages of catechesis at school

 

Ks. Peter Tirpak

Podnety pre prcdmctovu a podmetovu katechezu o sviatosti krstu na slovensku

Przedmiotowe i podmiotowe aspekty katechezy chrzcielnej na Słowacji Object and subject-related aspects of baptismal catechesis in Slovakia

 

Ks. Józef Stalą

Internet – Church – communication

Internet – Kościół – komunikacja

 

 

RECENZJE REYIEWS

Stanisław Sojka, Contemplatio et imilalio Christi. Chrystologiczny wymiar kontemplacji i naśladowania w duchowości chrześcijańskiej według współczesnego nauczania Kościoła (ks. Józef Stalą)

 Barbara Rożen, Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pedagogicznoreligijne (ks, Józef Stalą)

 Maximilian Licbmann, „Heil Hitler” – Pastora/ bedingt. Vom Politischen Katholizismus zum astoralkatholizismus (Rudolf K. Hófer)

Mariusz Kaproń, Antiphonarium Archivi S. Rufini. Assisi (Codex 5). Componenti testuali, presentazione di P. Cassian Folsom („Monumenta Studia Instrumcnta Liturgica” 52) (ks. Andrzej Żądło)

Franz MuBncr, Traktat uber die Juden (uberarbeitete Neuauflage).

Reinhard Ncudcckcr, Die vielen Gesichter der einen Gottes, Christlich-judischer Dialog: eine Anfrage an Exegese. Theologie und Spiritualitat (Christoph Dohmcn)

Claudia Barthold, Hieronymus, De viris illustribus – „Beruhmte Manner” (Michacl Ficdrowicz)

Alcxander D. Ornclla, Das vernetzte Subjekt. Eine theologische Annaherung an das verstandnis von Subjektivitat unter den Bedingungen der Informations-und Kommunikationstechnologien (Christian Wessely)

Andrzej Wójcik, Cześć pieśni! Z dziejów śląskiego życia muzycznego i piewaczego. Szkice i materiały źródłowe. Część pierwsza do 1939 roku ks. Antoni Rcginck)

Kard. Tomaś Śpidlik, Marko I. Rupnik, Teologia pastoralna.

Duszpasterstwo na nowe czasy (ks. Bogdan Bicia)

 

 

SPRAWOZDANIA REPORTS

Perspektywy rozwoju Stowarzyszenia i rozwinięcie jego działalności,

Warszawa 23 listopada 2010 (ks. Bogdan Bicia)

Prospectsfor the Development of an Association and the Broadening of it’s Activities (Warsaw, November 23, 2010)

 

„Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej.

Międzynarodowa konferencja naukowa, Brenna 5-6 maja 2011(Mariola Kozubck)

„Laboratory of unity” mterdenominational marriage. International conference (Brenna, May 5-6, 2011)

 

Rodzina polska na emigracji w duszpastcrsko-społeczncj refleksji,

Katowice 12 maja 2011 (ks. Ireneusz Cclary)

Polish fami/y abroad in apaitoral and social reflection (Katowice, May 12, 2011)

 

Wychowanie do liturgii i przez liturgię, Katowice 19 maja 2011 (ks. Roman Buchta)

Educationfor the liturgy and through the liturgy (Katowice, May 19, 2011)

Autor
 
Seria
Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Producent
Zespół redakcyjny ks. Andrzej Żądło (red. naczelny), ks. Bogdan Biela, ks. Roman Buchta, ks. Antoni Reginek, ks. Leszek Szewczyk (sekretarz) 
Data wydania
2011 
Format
166 x 240 mm 
Liczba stron
629 
SKU
16S1