Studia Pastoralne 5 (978-83-7030-714-1)

50,00 

SPIS TREŚCI

INHALTSVERZEIHNIS

OD REDAKCJI ……………………………………………………………………………. 5

ZU DIESEM HEFT

ARTYKUŁY

ARTIKEL

Ks. Roman Kuligowski

Małżeństwo i rodzina a przemiany w kulturze dzisiaj ………………………………… 13

Ehe und Familie und die Wandlungen in der Kultur von heute (Zusf.) ………………….. 21

Ks. Maciej Ostrowski

Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi ……………………………………… 22

Family as a friendly environment for a human being (Sum.) ………………………………. 34

Ks. Bronisław Mierzwiński

Teologia ciała jako istotny aspekt małżeństwa w świetle katechez środowych

Jana Pawła II ………………………………………………………………………………………… 35

La théologie du corps comme l’aspect essentiel du mariage

d’après Jean Paul II (Rés.) ………………………………………………………………………… 43

Ks. Paweł Pacholak

Ku duszpasterstwu Kościoła domowego ………………………………………………….. 45

Toward the ministry of the „domestic Church” (Sum.) ……………………………………… 58

Ks. Ireneusz Celary

Domowy Kościół fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej ……………… 59

Die Hauskirche als grundlegendes Gebiet der Familienkatechese (Zusf.) ……………… 68

Ks. Bogdan Biela

Rodzina jako komunia życia i miłości w Domowym Kościele

Ruchu Światło–Życie …………………………………………………………………………….. 69

Family as communion of life and love in the home church of light movement (Sum.) .. 87

Ks. Kazimierz Matwiejuk

Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu ……………………. 89

Durch die sakramentale Ehe zur Hauskirche (Zusf.) ………………………………………… 94

Ks. Bogusław Migut

Wspólny udział małżonków w Eucharystii ……………………………………………….. 95

The common participation of spouses in the Eucharist (Sum.) ………………………….. 110

420 SPIS TREŚCI

Ks. Józef Stala

Charyzmat rodziny i realizowana przez nią edukacja religijna ………………….. 112

Das Charisma der Familie und die von ihr erfüllte religiöse Erziehung (Zusf.) …….. 120

Anna Zellma

Szkolne nauczanie religii wobec zadania przygotowania młodzieży

do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie …. 122

The teaching of religion in schools as preparation for young people to

constructively solve problems in their future marriage and family (Sum.) ……………. 132

Ks. Piotr Kulbacki

Katechumenat przedmałżeński narzeczonych …………………………………………. 133

Catechumenate for marriage (Sum.) …………………………………………………………… 147

Ks. Mieczysław Polak

Bliższe przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie ……………………….. 148

Die nähere Vorbereitung auf das Leben in der Ehe und Familie (Zusf.) ………………. 162

Ks. Sławomir Pawiński

Otoczmy troską życie małżeńskie w przepowiadaniu. ……………………………… 163

Umringen wir mit Fürsorge das Eheleben in der Voraussagung (Zusf.) ………………. 174

Ks. Antoni Reginek

Teologiczne treści w pieśniach ku czci Świętej Rodziny ………………………….. 175

Die theologischen Leitgedanken in den Liedern zu Ehren der Heiligen Familie (Zusf.) 180

Ks. Rudolf Pierskała

Celebracja Mszy szkolnej …………………………………………………………………….. 182

Die Zelebration der Schulmesse (Zusf.) ………………………………………………………. 197

Ks. Henryk Sławiński

Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza… 198

Different concepts of the homily, examples and comparative analysis (Sum.) ……….. 212

Ks. Czesław Galek

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży szkolnej na ziemiach polskich

przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pięknej i pamiętnikarskiej …. 213

Religious education of school children and students in the territory of Poland

in the late 19th and early 20th centuries in the light of literature and memoir

Wrtings (Sum.) ………………………………………………………………………………………. 232

Dariusz Adamczyk

Miłość ojczyzny w perspektywie chrześcijańskiego powołania do świętości …. 234

Love of one’s homeland in perspective of the Christian vocation to holiness (Sum.) .. 249

SPIS TREŚCI 421

MATERIAŁY

VERSCHIEDENE BEITRÄGE

Krystian Wojaczek

Personalistyczno-relacyjny kontekst duszpasterstwa rodzin

– subdyscypliny teologii praktycznej ……………………………………………………… 251

Ein personalistisch-relationischer Kontext der Familienseelsorge

– einer Subdisziplin der Pastoraltheologie

Ks. Zdzisław Żywica

Relacje małżeńskie mężczyzny i niewiasty w świetle tajemnicy Chrystusa

i Kościoła (Ef 5,21-33) ………………………………………………………………………………260

Ehelichenbeziehungen eines Mannes und einer Frau im Licht des Christi und seiner

Kirche Mysteriums (Eph 5,21-33)

Ks. Grzegorz Polok

Członek rodziny jako autorytet ……………………………………………………………… 269

Der Familienglied als Autorität. Eine Analyse der Forschungsresultaten

Ks. Hubert Łysy

Kazania roratnie do dzieci w służbie dziecka i rodziny chrześcijańskiej …….. 279

Predigten der „Roratemesse” im Dienst des Kindes und der christlichen Familie

Łukasz Kuczyński TChr

Narracyjna rola ciała w liturgii ……………………………………………………………… 291

Die narrative Rolle des Körpers in der Liturgie

Ks. Tomasz Seweryn

Kapłan i Maryja w dziele nawrócenia chrześcijanina ……………………………….. 304

Priester und Maria im Werk der Umkehr eines Christen

Rocco Buttiglione

Otaczać troską życie, niosąc nadzieję na współczesne areopagi ………………… 317

Das Leben mit Sorge umfassen in der Tat des Hoffnungsvertiefens

auf den zeitgenössischen Areopage

OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA

BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE

Ks. Manlio Sodi SDB

Mszał Piusa V. Dlaczego Msza św. po łacinie w trzecim tysiącleciu? ………… 323

Il Messale di Pio V. Perché la messa in latino nel III millennio?

422 SPIS TREŚCI

RECENZJE

REZENSIONEN

Janusz Zawadka MIC, Kardinal Carlo Maria Martini – Bischof von Mailand.

Ein Pastoralkonzept auf biblischem Fundament (ks. Jan Kochel) ……………… 355

Claude R. Foster, Rycerz Maryi. Misja i męczeństwo św. Maksymiliana

Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) …………………………………………………………. 358

Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, Wszechpośrednictwo Maryi w nauczaniu

św. Maksymiliana Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) ………………………………. 362

Rudolf Pierskała, Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej

reformie liturgicznej (ks. Andrzej Żądło) ………………………………………………… 366

Ks. Adam Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki

(1921–1987) – życie i działalność (ks. Bogdan Biela) ……………………………… 373

Dar spotkania Boga. Nowa seria podręczników do nauki religii

pod redakcją dr hab. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. PAT dra hab. Józefa Stali

(ks. Roman Buchta) …………………………………………………………………………….. 378

Tomás Špidlík, Życie po śmierci. Maranathà (ks. Grzegorz Kucza) …………… 383

Jan Słomka, Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu (ks. Andrzej Żądło) …….. 384

SPRAWOZDANIA

BERICHTE

Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgemenischaft für Homiletik, Würzburg

28 września – 2 października 2008 (ks. Leszek Szewczyk) ………………………. 389

Bericht des Treffens der Arbeitgemenischaft für Homiletik

(Würzburg 28. September – 2. Oktober 2008)

„Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji

na przyszłość” Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

i Duszpasterzy im. Jana Pawła II oraz Komisji Duszpasterstwa Konferencji

Episkopatu Polski, Sieradz 28 października 2008 (ks. Bogdan Biela) ………… 391

„Pastoralprogramm für die Kirche in Polen. Auf der Suche nach einem Konzept

für die Zukunft”. Symposium der polnischen Vereinigung der Pastoraltheologen und

Seelsorger mit Namen Johannes Paul II sowie die Pastoralkommission der polnischen

Bischofskonferenz (Sieradz 28. Oktober 2008)

Sympozjum poświęcone pracom nad nowym Lexicon Latinitatis Liturgicae,

Rzym 20 lutego 2009 (ks. Andrzej Żądło) ………………………………………………. 396

Symposium gewidmet der Arbeit am neuen Lexicon Latinitatis Liturgicae

(Rom 20. Februar 2009)

SPIS TREŚCI 423

„Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”. XXXIV Kongregacja

Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie, Jasna Góra 27 lutego –

2 marca 2009 (ks. Bogdan Biela) …………………………………………………………… 399

„Macht Jünger aus allen Völkern”. XXXIV Versammlung der Verantwortlichen

der Bewegung Licht-Leben (Jasna Góra 27. Februar – 2. März 2009)

„Pokolenie JP2 i B16”. Ogólnopolskie sympozjum dotyczące stanu polskiej

młodzieży, Wrocław 27–28 kwietnia 2009 (ks. Bogdan Biela) …………………. 400

„Generation JP2 und B16”. Gesamtpolnisches Symposium über die Lage der

polnischen Jugend (Wrocław 27.–28. April 2009)

„Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan”. Konferencja naukowa

połączona z ceremonią wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab.

Wincentemu Myszorowi, Katowice 21 maja 2009 (ks. Roman Buchta) ……… 402

„Natur und Eigenschaften der liturgischen Versammlung der Christem”.

Wissenschaftliche Konferenz verbunden mit der Übergabe des Jubiläumsbuches

an Prof. Dr. hab. Wincenty Myszor (Katowice 21. Mai 2009)

„Nieść nadzieję na współczesne areopagi, otaczając troską życie”. W Roku

św. Pawła Apostoła Narodów XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe, Piekary

Śląskie 30 maja 2009 (ks. Bogdan Biela) ……………………………………………….. 407

„Hoffnung auf die gegenwärtigen Areopage tragen durch die Sorge um das Leben”.

Im Jahr des Heiligen Völkerapostels Paulus – XVIII Wissenschaftliches Symposium

in Piekary (Piekary Śląskie 30. Mai 2009)

„Kult świętych – nowe Martyrologium Romanum”. 45. Sympozjum

Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach

Duchownych, Lublin 8–10 września 2009 (ks. Andrzej Żądło) …………………. 413

„Die Heiligenverehrung – Das neue Martyrologium Romanum”. 45. Symposium

der Liturgieunterichtenden in den Theologischen Fakultäten und Priesterseminaren

(Lublin 8.–10. September 2009)

„Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium,

Opole 17–20 września 2009 (ks. Ireneusz Celary) …………………………………… 415

„Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium (Opole

17.–20. September 2009)

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

50,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

SPIS TREŚCI

INHALTSVERZEIHNIS

OD REDAKCJI ……………………………………………………………………………. 5

ZU DIESEM HEFT

ARTYKUŁY

ARTIKEL

Ks. Roman Kuligowski

Małżeństwo i rodzina a przemiany w kulturze dzisiaj ………………………………… 13

Ehe und Familie und die Wandlungen in der Kultur von heute (Zusf.) ………………….. 21

Ks. Maciej Ostrowski

Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi ……………………………………… 22

Family as a friendly environment for a human being (Sum.) ………………………………. 34

Ks. Bronisław Mierzwiński

Teologia ciała jako istotny aspekt małżeństwa w świetle katechez środowych

Jana Pawła II ………………………………………………………………………………………… 35

La théologie du corps comme l’aspect essentiel du mariage

d’après Jean Paul II (Rés.) ………………………………………………………………………… 43

Ks. Paweł Pacholak

Ku duszpasterstwu Kościoła domowego ………………………………………………….. 45

Toward the ministry of the „domestic Church” (Sum.) ……………………………………… 58

Ks. Ireneusz Celary

Domowy Kościół fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej ……………… 59

Die Hauskirche als grundlegendes Gebiet der Familienkatechese (Zusf.) ……………… 68

Ks. Bogdan Biela

Rodzina jako komunia życia i miłości w Domowym Kościele

Ruchu Światło–Życie …………………………………………………………………………….. 69

Family as communion of life and love in the home church of light movement (Sum.) .. 87

Ks. Kazimierz Matwiejuk

Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu ……………………. 89

Durch die sakramentale Ehe zur Hauskirche (Zusf.) ………………………………………… 94

Ks. Bogusław Migut

Wspólny udział małżonków w Eucharystii ……………………………………………….. 95

The common participation of spouses in the Eucharist (Sum.) ………………………….. 110

420 SPIS TREŚCI

Ks. Józef Stala

Charyzmat rodziny i realizowana przez nią edukacja religijna ………………….. 112

Das Charisma der Familie und die von ihr erfüllte religiöse Erziehung (Zusf.) …….. 120

Anna Zellma

Szkolne nauczanie religii wobec zadania przygotowania młodzieży

do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie …. 122

The teaching of religion in schools as preparation for young people to

constructively solve problems in their future marriage and family (Sum.) ……………. 132

Ks. Piotr Kulbacki

Katechumenat przedmałżeński narzeczonych …………………………………………. 133

Catechumenate for marriage (Sum.) …………………………………………………………… 147

Ks. Mieczysław Polak

Bliższe przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie ……………………….. 148

Die nähere Vorbereitung auf das Leben in der Ehe und Familie (Zusf.) ………………. 162

Ks. Sławomir Pawiński

Otoczmy troską życie małżeńskie w przepowiadaniu. ……………………………… 163

Umringen wir mit Fürsorge das Eheleben in der Voraussagung (Zusf.) ………………. 174

Ks. Antoni Reginek

Teologiczne treści w pieśniach ku czci Świętej Rodziny ………………………….. 175

Die theologischen Leitgedanken in den Liedern zu Ehren der Heiligen Familie (Zusf.) 180

Ks. Rudolf Pierskała

Celebracja Mszy szkolnej …………………………………………………………………….. 182

Die Zelebration der Schulmesse (Zusf.) ………………………………………………………. 197

Ks. Henryk Sławiński

Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza… 198

Different concepts of the homily, examples and comparative analysis (Sum.) ……….. 212

Ks. Czesław Galek

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży szkolnej na ziemiach polskich

przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pięknej i pamiętnikarskiej …. 213

Religious education of school children and students in the territory of Poland

in the late 19th and early 20th centuries in the light of literature and memoir

Wrtings (Sum.) ………………………………………………………………………………………. 232

Dariusz Adamczyk

Miłość ojczyzny w perspektywie chrześcijańskiego powołania do świętości …. 234

Love of one’s homeland in perspective of the Christian vocation to holiness (Sum.) .. 249

SPIS TREŚCI 421

MATERIAŁY

VERSCHIEDENE BEITRÄGE

Krystian Wojaczek

Personalistyczno-relacyjny kontekst duszpasterstwa rodzin

– subdyscypliny teologii praktycznej ……………………………………………………… 251

Ein personalistisch-relationischer Kontext der Familienseelsorge

– einer Subdisziplin der Pastoraltheologie

Ks. Zdzisław Żywica

Relacje małżeńskie mężczyzny i niewiasty w świetle tajemnicy Chrystusa

i Kościoła (Ef 5,21-33) ………………………………………………………………………………260

Ehelichenbeziehungen eines Mannes und einer Frau im Licht des Christi und seiner

Kirche Mysteriums (Eph 5,21-33)

Ks. Grzegorz Polok

Członek rodziny jako autorytet ……………………………………………………………… 269

Der Familienglied als Autorität. Eine Analyse der Forschungsresultaten

Ks. Hubert Łysy

Kazania roratnie do dzieci w służbie dziecka i rodziny chrześcijańskiej …….. 279

Predigten der „Roratemesse” im Dienst des Kindes und der christlichen Familie

Łukasz Kuczyński TChr

Narracyjna rola ciała w liturgii ……………………………………………………………… 291

Die narrative Rolle des Körpers in der Liturgie

Ks. Tomasz Seweryn

Kapłan i Maryja w dziele nawrócenia chrześcijanina ……………………………….. 304

Priester und Maria im Werk der Umkehr eines Christen

Rocco Buttiglione

Otaczać troską życie, niosąc nadzieję na współczesne areopagi ………………… 317

Das Leben mit Sorge umfassen in der Tat des Hoffnungsvertiefens

auf den zeitgenössischen Areopage

OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA

BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE

Ks. Manlio Sodi SDB

Mszał Piusa V. Dlaczego Msza św. po łacinie w trzecim tysiącleciu? ………… 323

Il Messale di Pio V. Perché la messa in latino nel III millennio?

422 SPIS TREŚCI

RECENZJE

REZENSIONEN

Janusz Zawadka MIC, Kardinal Carlo Maria Martini – Bischof von Mailand.

Ein Pastoralkonzept auf biblischem Fundament (ks. Jan Kochel) ……………… 355

Claude R. Foster, Rycerz Maryi. Misja i męczeństwo św. Maksymiliana

Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) …………………………………………………………. 358

Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, Wszechpośrednictwo Maryi w nauczaniu

św. Maksymiliana Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) ………………………………. 362

Rudolf Pierskała, Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej

reformie liturgicznej (ks. Andrzej Żądło) ………………………………………………… 366

Ks. Adam Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki

(1921–1987) – życie i działalność (ks. Bogdan Biela) ……………………………… 373

Dar spotkania Boga. Nowa seria podręczników do nauki religii

pod redakcją dr hab. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. PAT dra hab. Józefa Stali

(ks. Roman Buchta) …………………………………………………………………………….. 378

Tomás Špidlík, Życie po śmierci. Maranathà (ks. Grzegorz Kucza) …………… 383

Jan Słomka, Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu (ks. Andrzej Żądło) …….. 384

SPRAWOZDANIA

BERICHTE

Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgemenischaft für Homiletik, Würzburg

28 września – 2 października 2008 (ks. Leszek Szewczyk) ………………………. 389

Bericht des Treffens der Arbeitgemenischaft für Homiletik

(Würzburg 28. September – 2. Oktober 2008)

„Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji

na przyszłość” Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

i Duszpasterzy im. Jana Pawła II oraz Komisji Duszpasterstwa Konferencji

Episkopatu Polski, Sieradz 28 października 2008 (ks. Bogdan Biela) ………… 391

„Pastoralprogramm für die Kirche in Polen. Auf der Suche nach einem Konzept

für die Zukunft”. Symposium der polnischen Vereinigung der Pastoraltheologen und

Seelsorger mit Namen Johannes Paul II sowie die Pastoralkommission der polnischen

Bischofskonferenz (Sieradz 28. Oktober 2008)

Sympozjum poświęcone pracom nad nowym Lexicon Latinitatis Liturgicae,

Rzym 20 lutego 2009 (ks. Andrzej Żądło) ………………………………………………. 396

Symposium gewidmet der Arbeit am neuen Lexicon Latinitatis Liturgicae

(Rom 20. Februar 2009)

SPIS TREŚCI 423

„Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”. XXXIV Kongregacja

Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie, Jasna Góra 27 lutego –

2 marca 2009 (ks. Bogdan Biela) …………………………………………………………… 399

„Macht Jünger aus allen Völkern”. XXXIV Versammlung der Verantwortlichen

der Bewegung Licht-Leben (Jasna Góra 27. Februar – 2. März 2009)

„Pokolenie JP2 i B16”. Ogólnopolskie sympozjum dotyczące stanu polskiej

młodzieży, Wrocław 27–28 kwietnia 2009 (ks. Bogdan Biela) …………………. 400

„Generation JP2 und B16”. Gesamtpolnisches Symposium über die Lage der

polnischen Jugend (Wrocław 27.–28. April 2009)

„Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan”. Konferencja naukowa

połączona z ceremonią wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab.

Wincentemu Myszorowi, Katowice 21 maja 2009 (ks. Roman Buchta) ……… 402

„Natur und Eigenschaften der liturgischen Versammlung der Christem”.

Wissenschaftliche Konferenz verbunden mit der Übergabe des Jubiläumsbuches

an Prof. Dr. hab. Wincenty Myszor (Katowice 21. Mai 2009)

„Nieść nadzieję na współczesne areopagi, otaczając troską życie”. W Roku

św. Pawła Apostoła Narodów XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe, Piekary

Śląskie 30 maja 2009 (ks. Bogdan Biela) ……………………………………………….. 407

„Hoffnung auf die gegenwärtigen Areopage tragen durch die Sorge um das Leben”.

Im Jahr des Heiligen Völkerapostels Paulus – XVIII Wissenschaftliches Symposium

in Piekary (Piekary Śląskie 30. Mai 2009)

„Kult świętych – nowe Martyrologium Romanum”. 45. Sympozjum

Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach

Duchownych, Lublin 8–10 września 2009 (ks. Andrzej Żądło) …………………. 413

„Die Heiligenverehrung – Das neue Martyrologium Romanum”. 45. Symposium

der Liturgieunterichtenden in den Theologischen Fakultäten und Priesterseminaren

(Lublin 8.–10. September 2009)

„Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium,

Opole 17–20 września 2009 (ks. Ireneusz Celary) …………………………………… 415

„Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium (Opole

17.–20. September 2009)

Autor
 
Seria
Studia pastoralne 
Producent
Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło 
Data wydania
2009 
Oprawa
Miękka 
Format
165 x 240 
Liczba stron
424 
SKU
978-83-7030-714-1