Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44/2 (2011) (16Ś28G)

45,00 

Zeszyt 2 tomu 44 Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, noszący tytuł: „Teologia – antropologia – hermeneutyka” przygotowany jako księga jubileuszowa dedykowany został Księdzu Profesorowi Jerzemu Cudzie w 70. rocznicę urodzin.

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

45,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

Zeszyt 2 tomu 44 Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, noszący tytuł: „Teologia – antropologia – hermeneutyka” przygotowany jako księga jubileuszowa dedykowany został Księdzu Profesorowi Jerzemu Cudzie w 70. rocznicę urodzin.

 

 „Zasadniczym problemem zainteresowania ks. Cudy jest problematyka wiarygodności objawionej antropologii, która w sposób najgłębszy rozwiązuje zasadniczo problemy związane z tożsamością człowieka i sensem jego życia – pisze we wprowadzającym w zeszyt słowie ks. dr hab. Sławomir Zieliński. – Ponieważ badania naukowe i filozofia nie przynoszą pełnego wyjaśnienia, odwołanie się do tej opcji wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Dla uwiarygodnienia antropologii teologicznej, ks. Cuda inspirowany refleksją Johanna B. Metza proponuje kryterium praktyczno-społeczne wiarygodności objawionej antropologii. W tak zarysowanej perspektywie należy zwrócić także uwagę na komplementarne traktowanie teologii, hermeneutyki i antropologii.

(…) Wkład ks. prof. J. Cudy w polską fundamentalistykę jest niekwestionowany. Dostrzega się w jego twórczości z jednej strony ciągłość podejmowanej problematyki, począwszy od doktoratu przez habilitację aż po ostatnie publikacje, a z drugiej – tendencję do poszerzania jej spektrum o nowe aspekty metodologiczne. J. Cuda nie zadowala się referowaniem i zestawianiem refleksji innych teologów czy filozofów, lecz proponuje własne przemyślenia i rozwiązania. Stąd jego myśl jest oryginalna i erudycyjna. Styl jego pisarstwa nie należy do łatwych. Jest to styl wymagający dogłębnego zaangażowania od czytelnika. Tego, który chciałby «prześlizgnąć się» po powierzchni, ta myśl raczej zniechęca i staje się niezrozumiałą konstrukcją językową. Myśl ta jest wyraźnym zaproszeniem do autentycznego zanurzenia się i zasmakowania w jej głębi i pięknie. Dopiero wtedy można dostrzec jej prawdziwy wymiar”.

 

 

W tomie:

 

Ks. Sławomir Zieliński, Ks. prof. dr hab. Jerzy Cuda – teolog objawionej antropologii

ARTyKUŁY
Ks. Andrzej Anderwald, Postulat hermeneutycznej potrzeby relacji „nauki–teologia”
Ks. Tadeusz Dola, Krzyż odpowiedzią Boga na grzech człowieka
Ks. Krystian Kałuża, Sis tu tuus, et ego ero tuus. Znaczenie podmiotowości dla refleksji teologicznej
Ks. Krzysztof Kaucha, Argument sensotwórczy na wiarygodność Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II
Ks. Jacek Kempa, Pytanie o implikowaną hermeneutykę teologiczną Anzelma z Canterbury
Ks. Andrzej Stefan Nowicki, Symbolika serca w teologii Jana Pawła II
Ks. Marian Rusecki, Eschatyczna przemiana świata
Ks. Marek Skierkowski, Włoska teologia fundamentalna
Ks. Grzegorz Strzelczyk, Relacja antropologia – teologia. Dopowiedzenie metodologiczne
Ks. Jerzy Szymik, Obraz Boga w teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
Ks. Maciej Basiuk, Jedność między ludźmi w świetle opowiadania o wieży Babel
Ks. Józef Kozyra, Marcin Luter wobec Listu Jakuba
Ks. Artur Malina, Dramaturgia metafory panowania Boga. Sekwencja, kontekst i kontynuacja przypowieści (Mk 4)
Ks. Zdzisław Małecki, Izrael ludem jedynego Boga
Ks. Alojzy Drożdż, Ateizm jako źródło niepokojów ludzkich
Ks. Wojciech Surmiak, Bł. Johna Henry’ego kard. Newmana (1801–1890) teologia sumienia
Ks. Bogdan Biela, Struktura eklezjalnej wspólnoty we współczesnym nauczaniu Kościoła
Ks. Jan Twardy, Zasada chrystocentryzmu w kaznodziejstwie
Ks. Andrzej Żądło, Liturgia jako „przestrzeń” świadectwa na rzecz jedności
Ks. Henryk Krzysteczko, Problemy związane ze zdrowiem psychicznym zgłaszane w Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego
Ks. Andrzej Pastwa, Indissolubilitas… quae ratione sacramenti peculiarem obtinet firmitatem (kan. 1056). Uwagi o relacji nierozerwalność – sa-krament małżeństwa
Ks. Piotr Ryguła, El amor conyugal y su relevancia en el ámbito canónico de la época postconsiliar. Unas reflexiones en cuanto a la doctrina canónica polaca

Recenzje
Ks. Ignacy Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności (Ks. Jerzy Szymik)
Ks. Jan Górecki, Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895–1978). Studium historyczno-pastoralne (Ks. Jerzy Szymik)
Ks. Włodzimierz Wołyniec, Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50 do 325 roku (Ks. Jerzy Szymik)
Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche. Kanonistische Klärungen zu den pastoralen Initiativen der Österreichischen Bischofskonferenz. Festschrift für Bischof DDr. Klaus Küng zur Vollendung des 70. Lebensjahres (Ks. Andrzej Pastwa)
Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht, (Ks. Andrzej Pastwa)

omówienia
Horacio Simian-Yofre, Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio nell’Antico Testamento e nella letteratura del Vicino Oriente Antico (Ks. Janusz Wilk)
Ks. Józef Kozyra, List św. Jakuba. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz (Ks. Zdzisław Małecki)
Kościół a polityka. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2011, red. ks. M. Worbs (Ks. Henryk Krzysteczko)

Sprawozdania
Ks. Wojciech Surmiak, Exploring the Boundaries of Bodiliness – Theological and Interdisciplinary Approaches to the Human Condition. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej
Ks. Tomasz Kusz, Sprawozdanie z VIII Walnego Zebrania Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich
Ks. Łukasz Gaweł, VII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce – „Apologia Kościoła dziś”

SUMMARIA
Andrzej Anderwald, Ein Postulat der hermeneutischen Notwendigkeit der Relation „Wissenschaften – Theologie“
Tadeusz Dola, Das Kreuz als Gottes Antwort auf die Sünde des Menschen
Krystian Kałuża, Sis tu tuus, et ego ero tuus. Die Bedeutung der Subjektivität für die theologische Reflexion
Krzysztof Kaucha, Sense-creative argument for the credibility of the Church in the light of John Paul II’s teaching
Jacek Kempa, On implicated theological hermeneutics of Anselm of Canterbury
Andrzej Stefan Nowicki, Symbolik des Herzens in der Theologie von Papst Johannes Paul II
Marian Rusecki, Trasformazione escatologica del mondo
Marek Skierkowski, Italian Fundamental Theology
Grzegorz Strzelczyk, La relazione antropologia – teologia. Una glossa metodologica
Jerzy Szymik, Image of God in theology of J. Ratzinger/Benedict XVI
Maciej Basiuk, Unity between people according to the Babel’s story
Józef Kozyra, Martin Luther und Jakobusbrief
Artur Malina, Dramma della metafora del regno di Dio. Sequenza, contesto e continuazione delle parabole (Mc 4)
Zdzisław Małecki, Ein Volk durch einen Gott
Alojzy Drożdż, Atheism as a source of moral anxiety and disturbance of today’s human
Wojciech Surmiak, Bl. John Henry Cardinal Newman’s (1801–1890) theo-logy of conscience
Bogdan Biela, Structure of ecclesiatical community in contemporary teaching of the church
Jan Twardy, The rule of Christocentrism in preaching
Andrzej Żądło, Liturgia come „spazio” della testimonianza dell’unità
Henryk Krzysteczko, Mental health problems reported to the Diocese Family and Pastoral Counselling Center
Andrzej Pastwa, Indissolubilitas… quae ratione sacramenti peculiarem obtinet firmitatem (can. 1056). Remarks About Indissolubility – The Sacrament of Marriage
Piotr Ryguła, Marital Love and its Significance in Postconciliar Canon Law: A Few Reflections on Polish Canon Doctrine

Autor
 
Producent
Ks. Jacek Kempa (red. serii); Redaktor zeszytu: ks. Sławomir Zieliński 
Data wydania
2011 
Oprawa
Miękka 
Format
166 x 240 mm 
Liczba stron
344 + 2 
SKU
16Ś28G