Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej

29,40 

 

Katowice 2008

Ks. Maciej Basiuk

Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14)

w zachodniej tradycji

patrystycznej

Spis treści

Wykaz skrótów………………………………………………………………………………………………… 13

Wstęp………………………………………………………………………………………………………………. 15

Rozdział 1

Perykopa Rdz 22,1-14 ………………………………………………………………………………………..21

1.1. Krytyka literacka  21

1.1.1. Kontekst perykopy  21

1.1.2. Teologiczno-historyczne miejsce  24

1.1.2. Datacja  26

1.1.4. Gatunek  28                                 

1.1.5. Struktura  29

1.2. Tekst oryginalny perykopy Rdz 22,1-14.19  31

1.3. Krytyka tekstu  31

1.3.1. Tekst masorecki  32

1.3.2. Septuaginta  33

1.4. Tłumaczenie  33

1.5. Egzegeza  34

1.5.1. Część 1: Rdz 22,1-3 – próba Abrahama  34

1.5.2. Część 2: Rdz 22,4-8 – droga do miejsca próby  38

1.5.3. Część 3: Rdz 22,9-14.19 – wypełnienie próby  41

Rozdział 2

Wykorzystanie perykopy o ofierze Izaaka w Starym i Nowym Testamencie ……… 47

2.1. Teksty Starego Testamentu mówiące o ofierze Izaaka  47

2.1.1. Księga Mądrości Syracha (44,19-21)  47

2.1.2. Księga Mądrości (10,5)  48

2.1.3. 1 Księga Machabejska (2,52)  49

2.2. Typologia w Nowym Testamencie  50

2.3. Teksty Nowego Testamentu mówiące o ofierze Izaaka  51

2.3.1. Teksty wprost nawiązujące do Rdz 22  52

2.3.2. Teksty pośrednio nawiązujące do Rdz 22  55

Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej trad ycji patr yst ycznej

Rozdział 3

Wykorzystanie opowiadania o ofierze Izaaka przez Ojców Zachodnich ……………. 59

3.1. Klemens Rzymski († 101 r.)  59

3.1.1. Epistula ad Corinthios prima  60

3.2. Ireneusz z Lyonu († ok. 202 r.)  61

3.2.1. Adversus haereses  62

3.3. Tertulian († po 220 r.)  63

3.3.1. Adversus Iudaeos  64

3.3.2. De oratione  65

3.3.3. De patientia  65

3.3.4. Adversus Marcionem  66

3.3.5. Adversus Praxean  67

3.4. Nowacjan († 257/260 r.)  67

3.4.1. De Trinitate  68

3.5. Cyprian († 258 r.)  68

3.5.1. De mortalitate  69

3.5.2. De bono patientiae  70

3.5.3. Testimonia ad Quirinum  70

3.5.4. Epistulae  71

3.6. Hilary z Poitiers († 367 r.)  71

3.6.1. Commentarius in Matthaeum  72

3.6.2. De Trinitate  73

3.6.3. Tractatus super Psalmos  74

3.6.4. Tractatus mysteriorum  75

3.7. Zenon z Werony († ok. 375 r.)  76

3.7.1. Tractatus  76

3.8. Ambroży z Mediolanu († 397 r.)  79

3.8.1. De virginibus  79

3.8.2. De virginitate  80

3.8.3. De paradiso  81

3.8.4. De Cain et Abel  81

3.8.5. De excessu fratris  82

3.8.6. De officiis ministrorum  83

spis treści

3.8.7. Expositio de Psalmo CXVIII  _____85

3.8.8. De Abraham  87

3.8.9. De Isaac vel anima  92

3.8.10. De bono mortis  92

3.8.11. De obitu Theodosii  93

3.8.12. De sacramentis  93

3.8.13. Expositio Euangelii secundum Lucam  93

3.8.14. Epistulae  94

3.9. Hieronim († 419/420 r.)  96

3.9.1. Liber quaestionum hebraicarum in Genesim  96

3.9.2. Liber interpretationis hebraicarum nominum  98

3.9.3. In Malachiam  98

3.9.4. In Osee  99

3.9.5. In Hieremiam prophetam  99

3.9.6. Tractatus in librum Psalmorum  100

3.9.7. De die Epiphaniorvm, de Evangelio ubi Dominvs baptizatus est

et de Psalmo XXVIII  100

3.9.8. Epistulae  101

3.10. Augustyn († 430 r.)  102

3.10.1. Contra Secundinum  103

3.10.2. Contra Faustum  103

3.10.3. De bono coniugali  104

3.10.4. De Genesi ad litteram  104

3.10.5. Enarrationes in psalmos  105

3.10.6. Quaestiones in Heptateuchum  107

3.10.7. De Trinitate  109

3.10.8. De doctrina christiana  110

3.10.9. De civitate Dei  111

3.10.10. Sermones  113

3.10.11. Epistulae  115

3.11. Paulin z Noli († 431 r.)  116

3.11.1. Epistulae  117

Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej trad ycji patr yst ycznej

3.12. Piotr Chryzolog († 450 r.)  117

3.12.1. Sermones  118

3.13. Arnobiusz Młodszy († po 455 r.)  119

3.13.1. Expositiunculae in Evangelium  120

Rozdział 4

Sposoby interpretacji perykopy o ofierze Izaaka………………………………………………121

4.1. Interpretacja tekstu biblijnego u Ojców Kościoła  121

4.2. Abraham jako przykład człowieka wierzącego  127

4.3. Typologia Izaak – Chrystus  132

4.3.1. Posłuszeństwo woli ojca  133

4.3.2. Podobieństwo ofiary  134

4.4. Typologia baranek – Chrystus  136

Zakończenie…………………………………………………………………………………………………….141

Bibliografia……………………………………………………………………………………………………..145

Źródła  145

a) biblijne  145

b) teksty Ojców Kościoła  145

Komentarze  148

Literatura pomocnicza  150

The Sacrifice Of Isaac (Gen. 22:1-14) In The Western Patristic Tradition

Summary ………………………………………………………………………………………………………..160

Table of Contens

Abbreviations ………………………………………………………………………………………………….. 13

Introduction ……………………………………………………………………………………………………. 15

Chapter 1

Text of Gen. 22:1-14 …………………………………………………………………………………………..21

1.1. Literary criticism  21

1.1.1. Context  21

1.1.2. Setting  24

1.1.2. Date  26

1.1.4. Genre  28

1.1.5. Structure  29

1.2. The original text of Gen. 22:1-14.19  31

1.3. Textual criticism  31

1.3.1. Masoretic text  32

1.3.2. Septuagint  33

1.4. Translation  33

1.5. Exegesis  34

1.5.1. Part 1: Gen. 22:1-3 – Abraham’s test  34

1.5.2. Part 2: Gen. 22:4-8 – way to the test’s place  38

1.5.3. Part 3: Gen. 22:9-14.19 – the fulfilment of the Test  41

Chapter 2

Old and New Testament usage of the sacrificial text………………………………………….. 47

2.1. Old Testament texts referring the sacrifice of Isaac  47

2.1.1. The Book of Sirach (44:19-21)  47

2.1.2. The Book of Wisdom (10:5)  48

2.1.3. 1 Book of Maccabees (2:52)  49

2.2. Typology in the New Testament  50

2.3. New Testament texts referring the sacrifice of Isaac  51

2.3.1. Texts referring directly to Gen. 22  52

2.3.2. Texts referring indirectly to Gen. 22  55

10 Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej trad ycji patr yst ycznej

Chapter 3

The use of the sacrificial texts by the Western Fathers………………………………………. 59

3.1. Clement of Rome († 101)  59

3.1.1. Epistula ad Corinthios prima  60

3.2. Irenaeus († about 202)  61

3.2.1. Adversus haereses  _____62

3.3. Tertullian († after 220)  63

3.3.1. Adversus Iudaeos

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

29,40 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 12 zł
od 12 zł
0 zł
0 zł

Opis

 

Katowice 2008

Ks. Maciej Basiuk

Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14)

w zachodniej tradycji

patrystycznej

Spis treści

Wykaz skrótów………………………………………………………………………………………………… 13

Wstęp………………………………………………………………………………………………………………. 15

Rozdział 1

Perykopa Rdz 22,1-14 ………………………………………………………………………………………..21

1.1. Krytyka literacka  21

1.1.1. Kontekst perykopy  21

1.1.2. Teologiczno-historyczne miejsce  24

1.1.2. Datacja  26

1.1.4. Gatunek  28                                 

1.1.5. Struktura  29

1.2. Tekst oryginalny perykopy Rdz 22,1-14.19  31

1.3. Krytyka tekstu  31

1.3.1. Tekst masorecki  32

1.3.2. Septuaginta  33

1.4. Tłumaczenie  33

1.5. Egzegeza  34

1.5.1. Część 1: Rdz 22,1-3 – próba Abrahama  34

1.5.2. Część 2: Rdz 22,4-8 – droga do miejsca próby  38

1.5.3. Część 3: Rdz 22,9-14.19 – wypełnienie próby  41

Rozdział 2

Wykorzystanie perykopy o ofierze Izaaka w Starym i Nowym Testamencie ……… 47

2.1. Teksty Starego Testamentu mówiące o ofierze Izaaka  47

2.1.1. Księga Mądrości Syracha (44,19-21)  47

2.1.2. Księga Mądrości (10,5)  48

2.1.3. 1 Księga Machabejska (2,52)  49

2.2. Typologia w Nowym Testamencie  50

2.3. Teksty Nowego Testamentu mówiące o ofierze Izaaka  51

2.3.1. Teksty wprost nawiązujące do Rdz 22  52

2.3.2. Teksty pośrednio nawiązujące do Rdz 22  55

Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej trad ycji patr yst ycznej

Rozdział 3

Wykorzystanie opowiadania o ofierze Izaaka przez Ojców Zachodnich ……………. 59

3.1. Klemens Rzymski († 101 r.)  59

3.1.1. Epistula ad Corinthios prima  60

3.2. Ireneusz z Lyonu († ok. 202 r.)  61

3.2.1. Adversus haereses  62

3.3. Tertulian († po 220 r.)  63

3.3.1. Adversus Iudaeos  64

3.3.2. De oratione  65

3.3.3. De patientia  65

3.3.4. Adversus Marcionem  66

3.3.5. Adversus Praxean  67

3.4. Nowacjan († 257/260 r.)  67

3.4.1. De Trinitate  68

3.5. Cyprian († 258 r.)  68

3.5.1. De mortalitate  69

3.5.2. De bono patientiae  70

3.5.3. Testimonia ad Quirinum  70

3.5.4. Epistulae  71

3.6. Hilary z Poitiers († 367 r.)  71

3.6.1. Commentarius in Matthaeum  72

3.6.2. De Trinitate  73

3.6.3. Tractatus super Psalmos  74

3.6.4. Tractatus mysteriorum  75

3.7. Zenon z Werony († ok. 375 r.)  76

3.7.1. Tractatus  76

3.8. Ambroży z Mediolanu († 397 r.)  79

3.8.1. De virginibus  79

3.8.2. De virginitate  80

3.8.3. De paradiso  81

3.8.4. De Cain et Abel  81

3.8.5. De excessu fratris  82

3.8.6. De officiis ministrorum  83

spis treści

3.8.7. Expositio de Psalmo CXVIII  _____85

3.8.8. De Abraham  87

3.8.9. De Isaac vel anima  92

3.8.10. De bono mortis  92

3.8.11. De obitu Theodosii  93

3.8.12. De sacramentis  93

3.8.13. Expositio Euangelii secundum Lucam  93

3.8.14. Epistulae  94

3.9. Hieronim († 419/420 r.)  96

3.9.1. Liber quaestionum hebraicarum in Genesim  96

3.9.2. Liber interpretationis hebraicarum nominum  98

3.9.3. In Malachiam  98

3.9.4. In Osee  99

3.9.5. In Hieremiam prophetam  99

3.9.6. Tractatus in librum Psalmorum  100

3.9.7. De die Epiphaniorvm, de Evangelio ubi Dominvs baptizatus est

et de Psalmo XXVIII  100

3.9.8. Epistulae  101

3.10. Augustyn († 430 r.)  102

3.10.1. Contra Secundinum  103

3.10.2. Contra Faustum  103

3.10.3. De bono coniugali  104

3.10.4. De Genesi ad litteram  104

3.10.5. Enarrationes in psalmos  105

3.10.6. Quaestiones in Heptateuchum  107

3.10.7. De Trinitate  109

3.10.8. De doctrina christiana  110

3.10.9. De civitate Dei  111

3.10.10. Sermones  113

3.10.11. Epistulae  115

3.11. Paulin z Noli († 431 r.)  116

3.11.1. Epistulae  117

Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej trad ycji patr yst ycznej

3.12. Piotr Chryzolog († 450 r.)  117

3.12.1. Sermones  118

3.13. Arnobiusz Młodszy († po 455 r.)  119

3.13.1. Expositiunculae in Evangelium  120

Rozdział 4

Sposoby interpretacji perykopy o ofierze Izaaka………………………………………………121

4.1. Interpretacja tekstu biblijnego u Ojców Kościoła  121

4.2. Abraham jako przykład człowieka wierzącego  127

4.3. Typologia Izaak – Chrystus  132

4.3.1. Posłuszeństwo woli ojca  133

4.3.2. Podobieństwo ofiary  134

4.4. Typologia baranek – Chrystus  136

Zakończenie…………………………………………………………………………………………………….141

Bibliografia……………………………………………………………………………………………………..145

Źródła  145

a) biblijne  145

b) teksty Ojców Kościoła  145

Komentarze  148

Literatura pomocnicza  150

The Sacrifice Of Isaac (Gen. 22:1-14) In The Western Patristic Tradition

Summary ………………………………………………………………………………………………………..160

Table of Contens

Abbreviations ………………………………………………………………………………………………….. 13

Introduction ……………………………………………………………………………………………………. 15

Chapter 1

Text of Gen. 22:1-14 …………………………………………………………………………………………..21

1.1. Literary criticism  21

1.1.1. Context  21

1.1.2. Setting  24

1.1.2. Date  26

1.1.4. Genre  28

1.1.5. Structure  29

1.2. The original text of Gen. 22:1-14.19  31

1.3. Textual criticism  31

1.3.1. Masoretic text  32

1.3.2. Septuagint  33

1.4. Translation  33

1.5. Exegesis  34

1.5.1. Part 1: Gen. 22:1-3 – Abraham’s test  34

1.5.2. Part 2: Gen. 22:4-8 – way to the test’s place  38

1.5.3. Part 3: Gen. 22:9-14.19 – the fulfilment of the Test  41

Chapter 2

Old and New Testament usage of the sacrificial text………………………………………….. 47

2.1. Old Testament texts referring the sacrifice of Isaac  47

2.1.1. The Book of Sirach (44:19-21)  47

2.1.2. The Book of Wisdom (10:5)  48

2.1.3. 1 Book of Maccabees (2:52)  49

2.2. Typology in the New Testament  50

2.3. New Testament texts referring the sacrifice of Isaac  51

2.3.1. Texts referring directly to Gen. 22  52

2.3.2. Texts referring indirectly to Gen. 22  55

10 Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej trad ycji patr yst ycznej

Chapter 3

The use of the sacrificial texts by the Western Fathers………………………………………. 59

3.1. Clement of Rome († 101)  59

3.1.1. Epistula ad Corinthios prima  60

3.2. Irenaeus († about 202)  61

3.2.1. Adversus haereses  _____62

3.3. Tertullian († after 220)  63

3.3.1. Adversus Iudaeos

Autor
Oprawa
Miękka 
Format
165 x 240 
Liczba stron
160